Obchodní podmínky

Starwalker servis – všeobecné obchodní podmínky  

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Obchodní společnost AdLux Holograms s.r.o.

IČ: 09625283

DIČ: CZ09625283

se sídlem: Trnec 1795, 666 03 Tišnov

zapsané u Krajského soudu v Brně, C 119915

kontaktní údaje:

email: servis@starwalker.cz

pro servis zboží prostřednictvím webových stránek www.servis-hoverboardy.cz.

(dále jen „Poskytovatel služeb“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „odběratel služeb“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.servis-hoverboardy.cz (dále je „webové rozhraní“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s AdLux Holograms s.r.o. nebo s ní jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

II. Informace o službách, zboží a cenách

 1. Informace o službách a zboží, včetně uvedení orientačních cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny ve webovém rozhraní. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. Ve webovém rozhraní jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním služeb a zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní platí pouze v případech, kdy je zboží a služby doručovány v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé odběrateli služeb při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí odběratel služeb sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Odběratel služeb provádí žádost o servisní zásah těmito způsoby:
 • Vyplněním objednávkového formuláře
 • Přes emailovou adresu servis@starwalker.cz
 1. Při zadávání žádosti kupující popíše vady produktu.
 2. Před odesláním žádosti je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do žádosti vložil. Žádost odešle odběratel služeb poskytovateli služeb kliknutím na tlačítko "ODESLAT".
 3. Po obdržení žádosti zašle poskytovatel služeb odběrateli služeb potvrzení o obdržení žádosti na emailovou adresu, kterou odběratel služeb při odeslání žádosti zadal. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí žádosti poskytovatelem služeb a po posouzení závady poskytovatelem služeb. Potvrzení servisu ze strany odběratele služeb se bere za uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě, že odběratel služeb nesouhlasí se servisními zásahy poskytovatel služeb mu nabídne buďto možnost odkoupení přístroje nebo zašle neopravený přístroj zpět odběrateli služeb. V takovém případě je odběratel služeb povinný zaplatit náklady na dopravu poskytovateli služeb.

 

 

 

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 235830922 / 0600, vedený u Moneta Money Bank a.s. (Platí pro Českou republiku),
 • dobírkou v hotovosti při předání zboží,
 1. Společně s kupní cenou je odběratel služeb povinen uhradit poskytovateli služeb náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a služeb.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek odběratele služeb uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele služeb.
 4. Poskytovatel služeb nepožaduje od odběratele služeb předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 6. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou odběratelem služeb v žádosti o servisní zásah
 7. Volba způsobu dodání se provádí během žádosti o servisní zásah, případně přes email servis@starwalker.cz či příslušné emailové adresy poskytovatele služeb.
 8. Náklady na dodání a převzetí přístroje, popř. zboží je uvedeno na webovém rozhraní. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku odběratele služeb, nese odběratel služeb riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 9. Je-li poskytovatel služeb podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené odběratelem služeb v žádosti o servisní zásah, případně přes email servis@starwalker.cz, je odběratel služeb povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně odběratele služeb nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v žádosti, popř. na emailové adrese servis@starwalker.cz, je odběratel služeb povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 10. Při převzetí zboží od přepravce je odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí odběratel služeb zásilku od přepravce převzít.
 11. Poskytovatel služeb vystaví odběrateli služeb daňový doklad – fakturu a protokol o servisním zásahu. Daňový doklad s protokolem je přiložen k dodávanému zboží.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Odběratel služeb nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel služeb před uzavřením smlouvy sdělil odběrateli služeb, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží a služeb, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí odběratel služeb odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může odběratel služeb využít vzorový formulář PouceniOPravuNaOdstoupeniOdSmlouvyk odstoupení od smlouvy poskytovaný poskytovatelem služeb. Odstoupení od kupní smlouvy zašle odběratel služeb na emailovou nebo doručovací adresu poskytovatelem služeb uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel služeb potvrdí odběrateli služeb bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Odběratel služeb nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Poskytovatel služeb je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Poskytovatel služeb bezodkladně informuje odběratele služeb prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným odběratelem služeb.

 

 

VII. Práva z vadného plnění

 1. Poskytovatel služeb odpovídá odběrateli služeb, že zboží při převzetí nemá vady, popřípadě ho o případných vadách informoval a odběratel služeb tyto vady schválil před převzetím
 2. V případě výskytu vady může odběratel služeb poskytovateli služeb předložit FormularProUplatneniReklamacea požadovat:
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Odběratel služeb má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má opravené zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Poskytovatel služeb je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Poskytovatel služeb je povinen odběrateli služeb vydat písemné potvrzení o tom, kdy odběratel služeb právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace odběratel služeb požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Poskytovatel služeb nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel služeb s odběratelem služeb nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a odběratel služeb má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle odběratele služeb (uplatnění práva z vadného plnění) poskytovateli služeb.
 3. Poskytovatel služeb písemně informuje odběratele služeb o výsledku reklamace.
 4. Právo z vadného plnění odběrateli služeb nenáleží, pokud odběratel služeb před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud odběratel služeb vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má odběratel služeb právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může odběratel služeb u poskytovatele služeb uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace má odběratel služeb.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 8. Záruka za jakost na veškeré zboží zakoupené zákazníkem-podnikatelem se poskytuje na dobu 12 měsíců. Záruka na veškeré služby poskytnuté odběrateli služeb se poskytuje na dobu 6 měsíců.

 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Odběratel služeb doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel služeb doručuje odběrateli služeb korespondenci na emailovou adresu uvedenou v žádosti o servis.

 

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Poskytovatel služeb je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 

 X. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků, na základě obdržených objednávek a případně dotazů ohledně zboží, osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků, na základě obdržených žádostí o servis a případně dotazů ohledně zboží, osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Údaje slouží výhradně k realizaci kupní smlouvy na základě těchto VOP a pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. S údaji je nakládáno v souladu se nařízením GDPR., o ochraně osobních údajů. Toto samé platí pro obdržená čísla bankovních účtů zákazníků za účely vyřizování reklamací/ vrácení peněz.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce". Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@starwalker.cz .

Odběratel služeb uděluje souhlas s předáním svých osobních údajů (email a jméno) obchodním partnerům poskytovatele služeb a to spol. Rondo.cz. s. r.o., IČ: 24247286, která pro prodávajícího na smluvním základě zajišťují vybrané činnosti v rámci plnění povinností ze smlouvy zejm. provozování spotřebitelské soutěže.

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi poskytovatelem služeb a odběratelem služeb se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Poskytovatel služeb není ve vztahu k odběrateli služeb vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovému rozhraní poskytovatele služeb, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží poskytovateli služeb. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poskytovatele služeb.
 4. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Odběratel služeb nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Odběratel služeb tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem služeb v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může poskytovatel služeb měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulářpro odstoupení od smlouvy. 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1. 2022. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.  

 

 

Reklamační řád

 

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v účinném znění a vztahuje se na zboží zakoupené v našem e-shopu. Prodávajícím je právnická osoba AdLux Holograms s.r.o., se sídlem Trnec 1795, 666 03 Tišnov, identifikační číslo: 09625283, spisová značka C 119915, vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Prodávající“). Kupující převzetím zboží od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.

Adresa pro zasílání reklamací zboží je: AdLux Holograms s.r.o., Trnec 1795, 66603 Tišnov.

Pozn.: Za reklamace zboží, jež bylo zakoupeno před datem 14. 5. 2021 neručí stávající prodávající, resp. AdLux Holograms s.r.o.. Jsou řešeny skrze předchozího majitele, resp. právnickou osobu SPED Share s.r.o. s adresou Smetanova 575/2, 29001 Poděbrady.

 

I. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má odběratel služeb právo tuto vadu reklamovat.
Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození odběratelem služeb či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

II. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba na zboží je 12 měsíců, na služby 6 měsíců od převzetí zboží odběratelem služeb. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy odběratel služeb po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, záruční lhůta se pozastaví na dobu vyřízení reklamace/výměny a obnoví se po jejím vyřízení. Výsledkem je prodloužení záruční doby o dobu trvání vyřízení reklamace. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

III. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Místem pro uplatnění reklamace je poskytovatel služeb, u kterého bylo zboží a služby zakoupeny. Odběratel služeb má právo uplatnit reklamaci i v kterékoli provozovně patřící poskytovateli služeb, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Kupující může uplatnit reklamaci zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na adresu zákaznického centra poskytovatele služeb - AdLux Holograms s.r.o., se sídlem Trnec 1795, 666 03 Tišnov.
Reklamaci je povinen odběratel služeb uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.
Dále je odběratel služeb povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s poskytovatelem služeb jinak.
Odběratel služeb je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, zejména že věc zakoupil u poskytovatele služeb a kdy ji zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je vhodné zejména zaslání kopie nákupního dokladu - faktura. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je odběratel služeb povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Poskytovatel služeb není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.
Pro urychlení komunikace žádáme Kupující o označení zásilky obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE – e-shop” a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména adresy a telefonního čísla.
Poskytovatel služeb nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady poskytovatele služeb!
Pouze v případě oprávněné reklamace má odběratel služeb právo na náhradu poštovného ve standardní výši.

 

IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Uplatní-li odběratel služeb právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je poskytovatel služeb povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady. 
Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel služeb s odběratelem služeb nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má odběratel služeb stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. 
O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace odběratel služeb požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá poskytovatel služeb odběrateli služeb písemné potvrzení. 
Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu odběratele služeb.

 

V. ODSTRANITELNÉ VADY

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. dobu delší, na které se poskytovatel služeb s odběratelem služeb dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší poskytovateli služeb. 
Poskytovatel služeb je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku odběratele služeb. 
Poskytovatel služeb má tedy zejména právo, aby reklamovaná vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může odběratel služeb požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.


VI. NEODSTRANITELNÉ VADY

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění nebylo provedeno ve výše uvedené lhůtě 30 dnů (popř. ve lhůtě delší, na které se poskytovatel služeb s odběratelem služeb dohodli).
Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.
I v případě vady odstranitelné má odběratel služeb právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.
V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

 

VII. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že zboží při převzetí odběratelem služeb není ve shodě s kupní smlouvou, je poskytovatel služeb povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku odběratele služeb, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou. Není-li to možné, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
Odběratel služeb je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s žádostí o opravu, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli služeb.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud odběratel služeb před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících, se řeší způsobem uvedeným výše v článcích I. - VI.

 

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • Poskytovatel služeb odpovídá odběrateli služeb, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména poskytovatel služeb odpovídá odběrateli služeb, že v době, kdy odběratel služeb zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovat služeb nebo výrobce popsal nebo které odběratel služeb očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití poskytovatel služeb uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Odběratel služeb je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností poskytovatele služeb za vady může upravit reklamační řád poskytovatele služeb.